SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

         Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla sürdürülebilir turizm kriterlerine uygun politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı, Otelin tabi olduğu ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gereklerini yerine getirmeyi,  Tüm paydaşlarla Enerji, su, doğal kaynakların, yerel tedarikçilerin desteklenmesi ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,  Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmak,  Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek, Doğal ve kültürel mirası korumak  Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamak, Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak, Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,  Çalışanları yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleyerek farkındalık oluşturmak,  Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek, Tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı arttırmak Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,  Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek ve bu kaynakları optimum kullanmak,  Tüm süreçlerde sürdürülebilirlik etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji, su, satın alma performans değerlerini yükseltmek,  Enerji ve su tüketimini azaltma, enerji ve su verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek,  Sıfır atık, atıkların azaltılması, kimyasal kullanımın azaltılması için çevreye duyarlı ve verimli ürünlerin satın alınması ve tedarik edilmesi  Paydaşlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.  Yönetim sistemi kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için  İnsan sağlığı ve insan haklarına uygun mevzuat ve yükümlülükleri yerine getirmek  Dünya üzerinde giderek büyüyen kuraklık sebebiyle, su tasarruf önlemlerini arttırmak  Bölge ve otel çevresinde yaşayan canlı varlıkların doğal yaşam alanlarının korunması sağlamak  Tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve istihdam sağlamak.

         Üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.